Regulamin

Regulamin korzystania z usług portalu Ecoreactor.org

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Portal ecoreactor.org, dalej: Portal jest udostępniany przez Blockchain Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756131, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł oraz nr NIP: 7010890915 (zwana dalej także: Administratorem)
2. Portal tworzony jest przez entuzjastów ekologii, zrównoważonego rozwoju, innowacyjnych technologii (np. smart cities, IoT). Dostrzegamy potrzebę edukacji społeczności z zakresu wcześniej wymienionych zagadnień oraz zamierzamy samodzielnie, i przy współpracy ze społecznością, wdrażać rozwiązania z zakresu mające na celu wspierać naszą planetę.
3. Redaktorem naczelnym portalu jest Paweł Bińkowski.
4. Korzystanie z portalu odbywa się na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
5. Treści dostępne na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Artykuły ani w całości, ani w części nie stanową “rekomendacji”, “porad”, “zaleceń” ani “diagnoz” w zrozumieniu Ministerstwa Zdrowia, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 2001 r., oraz wszelkich innych organów ustawodawczych i nadzorujących zawody lekarskie, psychiatrów, terapeutów, psychologów itp. Artykuły ani w całości, ani w części nie stanową również „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
6. Treści dostępne na Portalu są kierowane do ogółu i nie mają przeznaczenia jednostkowego lub indywidualnego, tj. nie są kierowane do żadnej konkretnej osoby fizycznej lub prawnej.
7. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, o ile nie ustanowiono opłat w dostępie do wyodrębnionej usługi.
8. Utrzymanie portalu oraz tworzenie treści pokrywane jest z przychodów uzyskiwanych z tytułu usług.

Zasady korzystania
§ 2

1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne, jednakże wcześniej Użytkownik zapoznaje się i akceptuje zasady korzystania z Portalu wyrażone w niniejszym Regulaminie, Politykach Portalu oraz netykiecie (zbiorze reguł zachowania się obowiązującym w sieci Internet, zgodnie z tzw. zasadą RIGCZu – rozumu i godności człowieka).
2. Prawa do Portalu wraz z jego elementami takimi jak: serwer, kod źródłowy, domena, grafika, treść należą do Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, z których Administrator korzysta na podstawie odpowiednich licencji i podlegają ochronie prawnej.
3. Użytkownik Portalu nie nabywa żadnych praw do elementów składowych Portalu z samego tytułu korzystania z nich.
4. Użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych im elementów w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba że otrzymali zgodę od Administratora na korzystanie w szerszym zakresie.
5. Użytkownik powstrzymuje się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne.
6. Zakazane jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści:
sprzecznych z prawem,
sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), propagujących piractwo (zwierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem itp.),
naruszających prawa innych osób (w szczególności nawołujących do pogardy, dyskryminacji rasowych i obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
naruszających zasady współżycia społecznego,  będących atakiem personalnym na innych uczestników portalu,  powszechnie uznanych za naganne, stanowiących przekaz reklamowy wiadomości przesyłanych łańcuszkowo
materiałów naruszających prawa licencyjne.
7. W razie wykrycia naruszeń z niniejszego paragrafu, Administrator będzie dochodził ochrony swoich praw w drodze polubownej, a w razie konieczności na drodze postępowania sądowego.

Wymagania techniczne
§ 3

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia – umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej – zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
b) do korzystania z niektórych usług Portalu, niezbędne jest przejście procesu rejestracji na Portalu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Odpowiedzialność Administratora Portalu
§ 4

1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za występujące przerwy lub uchybienia w działalności Portalu w sytuacji, gdy wynika to z siły wyższej lub spowodowane jest działaniem podmiotów trzecich i jest niezależne od jego woli.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz treść artykułów gościnnych zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez podmioty zewnętrzne (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). Udostępnienie przez Administratora możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści ogranicza się jedynie do udostępnienia całości lub części artykułów, wraz z podaniem pełnego odnośnika do ich źródła, tj. Portalu ecoreactor.org.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w tym za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi Zasadami lub Politykami Portalu oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika.
4. Administrator oraz Redaktor Naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za opublikowanie treści wskazanych w art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe [Dz.U.2018.0.1914], są to m.in.: komunikaty PAP, treści urzędowe oraz treść ogłoszeń i reklam publikowanych, stosownie do art. 32 Prawa Prasowego.

Reklamacja
§ 5

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Portalu
2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną poprzez adres email: hello@ecoreactor.org lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: Blockchain Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
a. imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie, opisanie
b. funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także
c. konkretnie oznaczone żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

Ochrona danych osobowych
§ 6

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w razie zaistnienia przesłanki legalizacyjnej lub w razie udzielenia przez Użytkownika zgody świadomej i dobrowolnej.
2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, o ile Użytkownik nie udzielił na to wyraźnej zgody.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce Prywatności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika, a także treści publikowanych przez Użytkownika w Portalu, jeżeli obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
§ 7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2019, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do jego zmian. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują po upływie terminu 2 dni od dnia ich opublikowania na Portalu.

EcoReactor
Logo
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0