Co sztuczna inteligencja może zrobić dla klimatu?

4 sierpnia 2023

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Zmieniający się klimat będzie miał (a w wielu przypadkach już ma) niebagatelny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Antropogeniczne zmiany klimatu już teraz odciskają piętno na systemach społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Radzenie sobie z narastającym problemem musi być zatem interdyscyplinarne i wielowymiarowe.

Wciąż powinniśmy wszelkimi sposobami dążyć do ograniczania emisji. Musimy jednak spojrzeć prawdzie w oczy i zacząć przygotowywać się na nieuniknione konsekwencje szkód dotychczas wyrządzonych. Na szczęście dysponujemy narzędziami, które mogą pomóc nam usprawnić wysiłki na rzecz walki z katastrofą klimatyczną. Nawet więcej – w obecnej sytuacji mogą wręcz okazać się niezbędne.

Mimo, że nie są wolne od pewnych wyzwań, nowe technologie i sztuczna inteligencja (SI) mogą zrobić naprawdę wiele dla ochrony klimatu. Począwszy od lepszego zrozumienia zmian zachodzących na Ziemi, poprzez ich ograniczanie i naprawę dysfunkcyjnych aspektów ludzkiej działalności, skończywszy na poprawie odporności społeczeństw i ekosystemów na ekstremalnie zjawiska pogodowe.

Sztuczna inteligencja może pomóc na kilku poziomach

Zaawansowane narzędzia analityczne i sztuczna inteligencja mogą przyczynić się dla ochrony klimatu zasadniczo na trzech głównych poziomach 1Maher, H., Meinecke, H., Gromier, D., Garcia-Novelli, N., Fortmann, R. (2022). How AI Can Be a Powerful Tool in the Fight Against Climate Change. BCG. Źródło dostępne online,2Rolnick, D., Donti, P.L., Kaack, L.H., Kochanski, K., Lacoste, A., Sankaran, K., Ross, A.S., et al. (2022). Tackling Climate Change with Machine Learning. ACM Computing Surveys, 55, 1-96. Źródło dostępne online.

Ograniczanie

Po pierwsze – na poziomie ograniczania antropogenicznych zmian klimatu. Zbieranie i analiza danych o emisjach gazów cieplarnianych to obszar, z którym SI radzi sobie doskonale. Zarówno w skali mikro, indywidualnej, konsumenckiej; jak i makro, korporacyjnej, producenckiej. To także element absolutnie niezbędny do konsekwentnej redukcji szkodliwych emisji. Skuteczne przeciwdziałanie problemowi wymaga bowiem dobrego zrozumienia jego skali i składowych.

Pracownik fabryki analizuje emisje i wydajność przy pomocy sztucznej inteligencji

Szacowanie emisji gazów cieplarnianych może pomóc nam wyłaniać priorytety. Może ułatwić nam też działanie w pierwszej kolejności tam, gdzie aktywność przyniesie największy efekt. Umożliwia to także precyzyjne przewidywanie przyszłych wzorców klimatycznych, a więc zapewnia podstawę do budowania odporności społeczeństw i planowania działań (także w kontekście legislacyjnym). Na poziomie gospodarczym usprawnia ograniczanie emisji ze zbędnych procesów, np. w ramach nadprodukcji, dzięki lepszemu prognozowaniu. Na poziomie indywidualnym jest po prostu nieocenionym źródłem wiedzy o dokonywanych przez jednostki wyborach konsumpcyjnych. Potencjalnie jest zatem także preludium do budowania świadomości i wrażliwości konsumenckiej.

Co więcej, sztuczna inteligencja może okazać się nieocenionym narzędziem w przypadku usuwania gazów cieplarnianych już obecnych w atmosferze. Nie tylko może wspierać naturalne procesy pochłaniania dwutlenku węgla (m.in. poprzez analizę wzorców deforestacji), ale także wspomagać mechaniczną sekwestrację CO2. Jak twierdzą światowi eksperci 3IPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Shukla, P.R., Skea, J., Slade, R.,. Al Khourdajie, A, van Diemen, R., McCollum, D., Pathak, M., Some, S., Vyas, P., Fradera, R., Belkacemi, M., Hasija, A., Lisboa, G., Luz, S., Malley, J., (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. Źródło dostępne online,4United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2021. Carbon Capture, Use And Storage (CCUS). Źródło dostępne online, tego typu technologie – na takim poziomie zmian zaprowadzonych w środowisku, z jakimi mierzymy się dzisiaj – są po prostu niezbędne do osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego.

Adaptacja i odporność

Po drugie – na poziomie adaptacji do nadchodzących zmian i odporności na ekstrema z nimi związane. Niestety, mimo działań, które wdrażamy w ramach ograniczania dalszych zmian klimatu, skutki naszej działalności na Ziemi – do pewnego stopnia – dają i będą dawać o sobie znać.

Dzięki skutecznemu oraz szybkiemu przetwarzaniu danych, SI może potencjalnie znacznie sprawniej, niż ludzki obserwator, informować np. o długoterminowych, regionalnych trendach lub nagłych zagrożeniach pogodowych. Ma to wielowymiarowe implikacje, zawsze jednak z podobnym skutkiem – lepszym przygotowaniem na trudny czas, a zatem mniej odczuwalnymi konsekwencjami zmian klimatu. W niektórych sytuacjach, np. w przypadku powodzi czy huraganów, wczesny system informowania może nawet ocalić liczne życia. Dzięki zgromadzonym danym, w nagłych sytuacjach osoby decyzyjne mogą dokonywać wyborów bazując na rzetelnych informacjach, nie zaś domysłach i przewidywaniach.

Ludzie ewakuowani z powodzi w autonomicznych łodziach ratunkowych

Sztuczna inteligencja może również usprawnić tworzenie infrastruktury bardziej bezpiecznej w niepewnych czasach. W tym kontekście SI sprawdzi się w przypadku konserwacji predykcyjnej dróg, mostów czy systemów dystrybucji energii.

Oczywiście ludzie są tylko częścią większej całości. Wzmacnianie naszej odporności na konsekwencje zmian klimatu to także dbałość o naturalne ekosystemy i ich bioróżnorodność. Nie tylko jesteśmy bowiem od nich zależni, ale mają one także wartość immanentną. Sztuczna inteligencja może pomóc zarówno w ograniczaniu zużycia zasobów i deforestacji, jak i demaskowaniu kłusowników czy dekonstruowaniu struktur handlu dziką przyrodą.

Fundamenty

Po trzecie – budowanie fundamentów. Sztuczna inteligencja może pomóc nam wypełnić luki w zrozumieniu rozproszonych i nieuporządkowanych danych, jednocześnie umożliwiając lepsze szacowanie i przewidywanie. Modelowanie możliwe dzięki SI to zatem nieocenione narzędzie tworzenia nowoczesnych rozwiązań finansowych, społecznych, a także nauki oraz edukacji w zakresie klimatu.

Sztuczna inteligencja buduje fundamenty niezbędne do wdrażania działań w ramach ograniczania postępujących zmian klimatu oraz budowania odporności na to, czemu zapobiec już nie zdążymy. To narzędzie niezbędne w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach, jakie wykreowaliśmy sobie w XXI wieku.

5 głównych zastosowań SI dla klimatu

W obrębie każdego z tych poziomów wyróżnić można pięć podstawowych zastosowań dla sztucznej inteligencji [1].

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Pierwszym i najważniejszym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest, jak wywnioskować można z wcześniejszej części artykułu, gromadzenie danych i ich przetwarzanie. W rzeczywistości jakiekolwiek działania na rzecz klimatu ciężko jest podjąć, jeśli nie dysponujemy informacjami, na których możemy bazować.

Smart city ze sztuczną inteligencją i IoT

Systemy zarządzania danymi opierające się o SI, jak np. IoT (ang. Internet of things) dostarczają nowych informacji zarówno o wzorcach konsumpcyjnych, jak i procesach produkcyjnych czy łańcuchach dostaw. Co więcej, sztuczna inteligencja umożliwia też wgląd w nowe kombinacje danych do analizy. Takich, jak np. zdjęcia satelitarne do szacowania wpływu zmian klimatu na lokalne i globalne zasoby wodne.

2. Lepsze planowanie

Wszelkie zgromadzone przez SI dane mogą być również przez nią kompleksowo analizowane tak, by dostarczać osobom decyzyjnym wgląd w realne implikacje wielowymiarowych problemów. Dzięki temu decyzje podejmowanie na poziomie państwowym czy biznesowym mogą być przemyślane, uwzględniające rzeczywistą sytuację i mnogość potencjalnych scenariuszy.

Sztuczna inteligencja to po prostu bardzo przydatne narzędzie wspomagające człowieka w podejmowaniu ważnych, przyszłościowych decyzji. Jej współistnienie z nami może znacząco wzmagać naszą efektywność.

3. Optymalizacja procesów

Sztuczna inteligencja od dość dawna i z dużą skutecznością wykorzystywana jest do optymalizacji procesów w najróżniejszych dziedzinach. Zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

W kontekście klimatu optymalizacja produkcji i dystrybucji pod kątem śladu węglowego jest podstawowym i najłatwiejszym działaniem, jakie możemy wdrożyć w obrębie ograniczania emisji. Dotyczy to nie tylko produkcji pojedynczych dóbr, ale także usprawniania całych procesów poprzez eliminację niepotrzebnych składowych (również w kontekście aktywności ludzi, np. grup odpowiedzialnych za działanie w sytuacjach kryzysowych).

4. Kooperacja

Jako, że Ziemia i jej ekosystemy (w tym społeczności ludzkie), to skomplikowana sieć wzajemnych powiązań i współzależności, działania na rzecz klimatu wymagają sprawnej kooperacji. Wszelkie technologie, które wspomagają płynny przepływ danych i koordynację działań na świecie, są zatem na wagę złota.

Świat połączony za pomocą IoT

Sztuczna inteligencja umożliwia dzielenie się informacjami nie tylko w sposób szybki, ale także pewny i bezpieczny. Jest to bardzo ważne w przypadku m.in. jednostek naukowych. Na sprawnym i rzetelnym raportowaniu emisji z pewnością skorzystają z kolei przedsiębiorstwa i konsumenci, którzą mogą mieć wgląd w kompleksowe dane dotyczące emisji w całym łańcuchu wartości.

5. Wzmacnianie pozytywnych zachowań

Jak już zostało wspomniane wcześniej, Si to doskonałe narzędzie do szacowania i pomocy w podejmowaniu decyzji. Także w kontekście decyzji konsumenckich. Większość z nas, postawiona przed możliwością porównywania produktów i usług w sposób łatwy i intuicyjny, z pewnością dokona wyboru mniej szkodliwego dla klimatu. Z kolei im częściej uwzględniamy tę zmienną w podejmowanych przez siebie, codziennych decyzjach, tym bardziej staje się to społeczną normą.

Wgląd w ślad węglowy poszczególnych wytworów może mieć także implikacje dla samych ich wytwórców – których produkty i usługi będą mniej pożądane lub wręcz obciążone dodatkowymi podatkami. Sztuczna inteligencja ma zatem potencjał aby przybliżyć nas do rzeczywistości biznesowej, w której neutralność klimatyczna jest znormalizowana, pożądana i po prostu bardziej opłacalna.

Sztuczna inteligencja dla ochrony klimatu – co sądzą liderzy rynku?

SI, ze względu na swoją specyfikę, zdaje się być narzędziem wręcz szytym na miarę walki o ochronę klimatu. Jak wynika z kwestionariusza przeprowadzonego przez Boston Consulting Group [1], aż 87% spośród ankietowanych liderów rynku SI (zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego) zgadza się z takim stwierdzeniem. Niestety większość respondentów z sektora prywatnego zauważa bardzo duży deficyt zaangażowania ze strony rządów. Aż 67% z nich chciałoby zobaczyć realne wsparcie instytucji państwowych dla rozwiązań pro klimatycznych bazujących na sztucznej inteligencji. To, chociaż możliwe, wciąż jest deficytowe i wymaga wielowymiarowych działań z zakresu legislacji, finansowania i współpracy 5Clutton-Brock, P., Rolnick. D., Donti, P.L., Kaack, L.H., Miailhe, N., Chatila, R., Kwiatkowska M., Dignum, V., Chodes, C. (2021). Climate Change and AI: Recommendations for Government Action. Global Partnership on AI Report. Źródło dostępne online.

Biznesmeni omawiają strategię ze sztuczną inteligencją

To jednak nie jedyna przeszkoda w popularyzacji SI w imię ochrony klimatu. Respondenci tej samej ankiety wskazują, że wśród największych problemów wymienić należy także niewystarczający dostęp do wiedzy eksperckiej dotyczącej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ograniczony dostęp do rozwiązań na nich bazujących oraz brak ufności w dane przez nie dostarczane.

Sztuczna inteligencja to tylko jedno z rozwiązań, które mogą ułatwić nam zrozumienie zmieniającej się rzeczywistości, spowolnienie zmian i przystosowanie do konsekwencji tego, czego naprawić już nie zdążymy. Jak każda technologia, SI ma swoje ograniczenia, limity. Wymaga też dużo uważności oraz otwartości ze strony człowieka, aby mogła funkcjonować sprawnie i na szeroką skalę.

Co jednak najważniejsze, kryzys, w którym się znaleźliśmy, obliguje nas nie tylko do poszukiwania i opracowywania innowacji technologicznych, ale także do determinacji (głównie ze strony osób decyzyjnych) do wdrażania zmian. Nawet, jeśli niekiedy ceną jest porzucenie przyzwyczajeń i zrekonstruowanie znanego nam dotychczas konceptu dobrobytu.

  • [1]Maher, H., Meinecke, H., Gromier, D., Garcia-Novelli, N., Fortmann, R. (2022). How AI Can Be a Powerful Tool in the Fight Against Climate Change. BCG.

  • [2]Rolnick, D., Donti, P.L., Kaack, L.H., Kochanski, K., Lacoste, A., Sankaran, K., Ross, A.S., et al. (2022). Tackling Climate Change with Machine Learning. ACM Computing Surveys, 55, 1-96.

  • [3]IPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Shukla, P.R., Skea, J., Slade, R.,. Al Khourdajie, A, van Diemen, R., McCollum, D., Pathak, M., Some, S., Vyas, P., Fradera, R., Belkacemi, M., Hasija, A., Lisboa, G., Luz, S., Malley, J., (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.

  • [4]United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2021. Carbon Capture, Use And Storage (CCUS).

  • [5]Clutton-Brock, P., Rolnick. D., Donti, P.L., Kaack, L.H., Miailhe, N., Chatila, R., Kwiatkowska M., Dignum, V., Chodes, C. (2021). Climate Change and AI: Recommendations for Government Action. Global Partnership on AI Report.

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka