Zmiany w OZE w 2018 roku

14 lutego 2019

/

Komentarze: 0

/

Autor: Emilia Obluska

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Bieżący rok niewątpliwie będzie przełomowy dla energetyki odnawialnej na świecie. Także Polska nie zostaje w tyle. Planowane i wdrażane są działania mające na celu zwiększenie udziału energii elektrycznej z OZE w całościowej jej produkcji, bardziej efektywne ich wykorzystanie i usprawnienie współpracy różnych sektorów gospodarki w tym zakresie. Na początku roku, 19 lutego 2018 r., polskie Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, 6 marca projekt został już oficjalnie zatwierdzony przez Radę Ministrów.

Nowelizacja, oprócz ustawy o OZE, obejmuje także ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane. Zapisy w dwóch ostatnich służyć mają lepszej standaryzacji budowy elektrowni wiatrowych i zasad ich opodatkowania. W zamyśle nowych zapisów jest także ułatwienie inwestycji w energię odnawialną i wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.

Jakie zmiany się szykują?

Dużą zmianą przyczyniającą się do usprawnienia funkcjonowania gospodarki jako całości, a jednocześnie poprawy komfortu życia ludzi, jest plan efektywnego gospodarowania odpadami organicznymi. Odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków lub będące produktami ubocznymi produkcji rolnej, mają być w znacznie lepszym systemie dostarczane do biogazowni. Ułatwi to pożyteczną utylizację odpadów i uwolni lokalne społeczności od uciążliwości życia w pobliżu ich składowisk. Korzystne dla takich społeczności okażą się z pewnością także nowelizacje związane z elektrowniami wodnymi – głównie w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy, usprawnieniem działalności sieci energetycznych w ich pobliżu i doskonaleniem systemów przeciwpowodziowych.

W kwestii energii wiatrowej rozwiązany został problem, który we wcześniejszych latach spotykał się z dużym sprzeciwem ze strony inwestorów. Chodzi o odległość instalacji wiatrowych od zabudowań, która dopiero w obecnej wersji daje większe pole manewru. Ułatwione zostało wdrażanie planów rozbudowy elektrowni wiatrowych w pobliżu siedzib ludzkich, a także tworzenie nowych miejsc zamieszkania w pobliżu elektrowni już istniejących. Nikt nie pozostaje jednak stratny – wprowadzono bowiem zapis, który gwarantuje zwrócenie dzierżawcy działki, udostępnionej pod działalność elektrowni wiatrowej, w stanie niezmienionym.

Przedefiniowane zostały także kluczowe dla OZE definicje: biomasa, biomasa pochodzenia rolniczego, biowęgiel, dedykowana instalacja spalania biomasy, hybrydowa instalacja oze, instalacja oze, spółdzielnia energetyczna, mała instalacja, mikroinstalacja, itd. Jak widać, duży nacisk w nowelizacji położono na ułatwienie funkcjonowania małym wytwórcom energii elektrycznej, tj. niewielkim elektrowniom wodnym i instalacjom biogazowym. Do ich potrzeb i możliwości przystosowano na przykład system aukcyjny. Opracowano także nowe mechanizmy wsparcia i dofinansowań umożliwiające im dopasowanie się do dynamiki rynku. Ukłonem w stronę niewielkich wytwórców jest również nowy zapis o zakupie nadwyżkowo wyprodukowanej energii po gwarantowanej, szacowanej corocznie cenie.

oze 2018Dzięki wdrożonym zmianom, zniwelowany został problem wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do poprzedniej wersji ustawy. Jest to ogromne ułatwienie dla inwestorów i przedsiębiorców działających w obszarze energii odnawialnej. Wprowadzone nowelizacje pomogą także sprostać oczekiwaniom Unii Europejskiej w zakresie OZE i krajowego śladu ekologicznego (np. obniżenie poziomu emisji CO2 do atmosfery). Są one zatem szansą na wyrównanie poziomu proekologicznych rozwiązań na arenie międzynarodowej. Jest to jedno z tych rozwiązań, które przynosi zyski i pozytywne rozwiązania na wszystkich szczeblach środowiskowych, gospodarczych i społecznych.

Źródła:
http://energetyka.wnp.pl/rzad-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-oze,318927_1_0_0.html
http://biznesalert.pl/wielinski-nowelizacja-ustawy-o-oze-co-sie-zmieni-dla-elektrowni-wiatrowych-analiza/

Jeśli podoba Ci się treść na blogu, możesz podziękować za moją pracę stawiając mi wirtualną kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dodano do koszyka