Uczelnie i kierunki studiów dla zainteresowanych ekologią

Ekologia to termin bardzo rozległy. W jego ramach mieszczą się zagadnienia zarówno czysto przyrodnicze, zoologiczne, jak i turystyczne, żywieniowe, technologiczne oraz biznesowe. Niezależnie od tego, w której dziedzinie znajdują się nasze zainteresowania – w zakresie wszystkich z nich możemy rozwijać wiedzę ekologiczną. Przed wyborem ścieżki edukacyjnej, warto zapoznać się z wszystkimi możliwościami, jakie oferują polskie uczelnie. Oto kierunki studiów dla zainteresowanych ekologią:

Biogospodarka

Kierunek z pogranicza biologii, matematyki, fizyki, chemii i ekonomii. Daje praktyczną wiedzę z zakresu zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych i ich przetwarzania na potrzeby gospodarki (żywność, biopaliwa, wyroby przemysłowe). Dotyka również tematyki odnawialnych źródeł energii oraz recyklingu.

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Gospodarowanie Surowcami Odnawialnymi i Mineralnymi)

Biomonitoring

Kierunek stworzony ze względu na rosnące wymagania co do oceny stanu środowiska. Uczy dostrzegania i badania zmian zachodzących w ekosystemach i dostarcza narzędzi do skutecznej ich ochrony. Ponadto dostarcza wiedzy praktycznej co do pomiaru jakości powietrza, wody i gleby i odczytywania biowskaźników.

 • Uniwersytet Łódzki (Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne)
 • Uniwersytet Zielonogórski (Biomonitoring i Zarządzanie)
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska)
 • Politechnika Śląska w Gliwicach (Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem)
 • Politechnika Częstochowska (Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Monitoring Środowiska Przyrodniczego)

Ekoenergetyka

Kierunek dostarczający wiedzy technicznej związanej z szeroko pojętą ekoenergetyką. Uczy wykorzystywania źródeł odnawialnych w procesach produkcyjnych, a także ich projektowania i eksploatacji. Nacisk kładziony jest tutaj głównie na zrównoważony rozwój.

 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska (Odnawialne Źródła Energii)
 • Uniwersytet Opolski (Odnawialne Źródła Energii)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Odnawialne Źródła Energii)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Odnawialne Źródła Energii)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Ekologiczne Źródła Energii)
 • Politechnika Lubelska (Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii)
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii)
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii)
 • Uniwersytet Rzeszowski (Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami)
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami)
 • Uniwersytet Przyrodniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami)
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki (Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna)

Ekobiznes

Kierunek łączący zagadnienia związane z rozwojem gospodarki i środowiskiem naturalnym. Przygotowuje studentów do prowadzenia działalności w myśl “zielonej gospodarki”, z poszanowaniem dla przyrody i jej zasobów.

 • Uniwersytet w Białymstoku

Ekomiasto

Kierunek międzywydziałowy, stworzony w odpowiedzi na dynamiczny rozwój miast. Dostarcza wiedzy z zakresu wdrażania ekologicznych rozwiązań na obszarach zurbanizowanych, a także projektowania i realizacji wizji nowoczesnych, ale przyjaznych środowisku siedzib ludzkich. Uczy, jak w zrównoważony sposób sterować rozwojem miast przyszłości.

 • Uniwersytet Łódzki

Ochrona i inżynieria środowiska

Kierunek dostarczający wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania ekosystemami i analizowania stanu środowiska naturalnego. Budzi świadomość z zakresu globalnych zmagań związanych z utratą bioróżnorodności i koniecznością pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z ochroną naturalnych walorów Ziemi.

 • Politechnika Łódzka (Ochrona Środowiska)
 • Politechnika Śląska w Gliwicach (Ochrona Środowiska)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Ochrona Środowiska)
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi (Ochrona Środowiska)
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Ochrona Środowiska)
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Ochrona Środowiska)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (Ochrona Środowiska)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (Ochrona Środowiska)
 • Politechnika Białostocka (Ochrona Środowiska)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Inżynieria Ekologiczna)
 • Uniwersytet Szczeciński (Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego)
 • Uniwersytet Gdański (Ochrona Zasobów Przyrodniczych)
 • Uniwersytet Wrocławski (Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym)
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym)

Ochrona Zdrowia Roślin

Kierunek innowacyjny, kładący nacisk na dogłębne zrozumienie procesów zachodzących w roślinach i wykorzystanie wiedzy o nich na skalę produkcyjną. Studenci uczą się m.in, ekologicznych metod uprawiania roli, naturalnych metod zapobiegania chorobom roślin oraz interakcji, jakie zachodzą między nimi, a innymi organizmami żywymi.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rolnictwo Ekologiczne

Kierunek nastawiony na rozwijanie wrażliwości na środowisko naturalne w związku z działalnością rolniczą. Studenci uczą się, jak prowadzić własne gospodarstwo w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem produkcji zdrowej żywności jako swoistej misji społecznej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zrównoważony rozwój

Kierunek dający szeroko pojęte wykształcenie biznesowe, zgodne z zasadami poszanowania dla środowiska naturalnego. Studenci dowiadują się, jak prowadzić negocjacje w skali globalnej, zarządzać innowacyjnymi projektami i jednocześnie ograniczać ich wpływ na naturę.

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (Gospodarka i Rozwój Zrównoważony)
 • Uniwersytet Zielonogórski (Gospodarka i Rozwój Zrównoważony)

Zdrowie Środowiskowe

Kierunek uwrażliwiający na wpływ uwarunkowań środowiskowych na stan organizmu człowieka. Nacisk kładziony jest na identyfikowanie szkodliwych czynników i umiejętność ich eliminacji ze środowiska. Studenci uczą się także analizować dane i biometryczne i wykorzystywać je w ochronie zdrowia.

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Technologie Ochrony Środowiska

Kierunek przygotowujący studentów zarówno do pracy laboratoryjnej, jak i projektowania, wykonawstwa i eksploatacji technologii w ochronie środowiska.

 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Technologie Proekologiczne i Zarządzanie Środowiskiem)

Gospodarka Wodna i Ochrona Ekosystemów Wód

Kierunek stawiający na praktykę w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Uczy oceniania jakości i stanu wód w aspektach zarówno ekonomicznych, jak i związanych z ochroną środowiska,

 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Gospodarowanie Zasobami Wodnymi)

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

Kierunek interdyscyplinarny, przekazujący ścisłą wiedzę techniczną, ale także uwrażliwiający na efekty środowiskowe związane z technologiami. Umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu konstrukcji przyjaznych dla środowiska pojazdów.

 • Politechnika Warszawska

Zarządzanie Turystyką Zrównoważoną

Kierunek specyficzny w obrębie turystyki, skupia się na turystyce nie ingerującej w środowisko naturalne. Uczy zarządzania i organizowania produktu turystycznego bez zaburzania równowagi naturalnej. Skupia się głównie wokół lokalnej ekoturystyki.

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

Kierunek nastawiony na ochronę praw i dobrostanu zwierząt. Studenci zyskują wiedzę na temat czynnej i biernej ochrony ekosystemów, reintrodukcji zwierząt do ich naturalnych środowisk i prawa w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ekologią niewątpliwie jest w Polsce coraz więcej. Prawie każda osoba, zainteresowana tą tematyką, może wśród nich znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Warto zatem zastanowić się, jak można połączyć swoją pasję z działalnością pożyteczną dla środowiska, bo niemal zawsze da się takie zależności znaleźć.

Źródła:
http://www.otouczelnie.pl/

  Podziel się swoją opinią

  Dodaj Odpowiedź

  EcoReactor
  Logo
  Login/Register access is temporary disabled
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0